Giới thiệu công ty

Thế mạnh của
Nuri&G

Sản phẩm của
chúng tôi

Các dự án lớn

Tin tức

Video quảng bá

Thông tin thêm về Công ty TNHH
Nuri&G Engineering được cung cấp chi
tiết trong video của chúng tôi.

more view +

nuriengi_v4_20161024_12

Contact us

HeadQuarter · R&D Center
66-33 Seungganggi-gil,
Namsang-myeon, Geochang-gun
Gyeongsangnam-do
icon_03055) 945-7971~3
icon_06055) 945-7976

Chi nhánh Seoul
70, Siheung-daero,
Geumcheon-gu, Seoul
(Siheung-dong)
icon_0302) 891-7972
icon_0602) 891-7976

nuriengi_v4_20161024_22

yêu cầu thông tin trực tuyến

Now you can inquire in online by convenience.
We always waiting for your questions.
contact us now.

more view +

nuriengi_v4_20161024_28

Contact us

HeadQuarter · R&D Center
66-33 Seungganggi-gil,
Namsang-myeon, Geochang-gun
Gyeongsangnam-do
icon_03055) 945-7971~3
icon_06055) 945-7976

Chi nhánh Seoul
70, Siheung-daero,
Geumcheon-gu, Seoul
(Siheung-dong)
icon_0302) 891-7972
icon_0602) 891-7976

Video quảng bá

Thông tin thêm về Công ty TNHH
Nuri&G Engineering được cung cấp chi
tiết trong video của chúng tôi.

nuriengi_v4_20161024_15

nuriengi_v4_20161024_12

yêu cầu thông tin trực tuyến

Now you can inquire in online by convenience.
We always waiting for your questions.
contact us now.

nuriengi_v4_20161024_15

nuriengi_v4_20161024_28